Predavači

Docent
Doc. dr Gojko Vladić

Gojko Vladić je angažovan kao vanredni profesor na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je na temu “Industrijski dizajn ambalaže” (2007), a doktorirao na temu “Karakterizacija uticajnih faktora na percepciju boje štampanih i bojenih ambalažnih proizvoda” (2013).

Objavio je preko 100 naučno-stručnih radova, od toga 14 u časopisima sa impakt faktorom, koautor je tri pomoćna udžbenika i dva poglavlja u knjigama renomiranih međunarodnih izdavača.

Mentor je više diplomskih, master radova i jedne doktorske disertacije. Recenzent je i član uređivačkog odbora i nekoliko naučnih časopisa u oblasti dizajna.

U okviru akademske karijere izvodio je nastavu na predmetima vezanim za industrijski dizajn, projektovanje i dizajn grafičkih proizvoda, 3D modelovanje, prostorni dizajn i multimediji.

Član je uređivačkog oddbora i recenzent nekoliko naučnih časopisa. Angažovan je na nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata.  

dr Gojko Vladić