Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nemanja Kašiković

КАШИКОВИЋ Немања, доктор техничких наука, редовни професор (21. септембар 1980. Мостар). Основно школовање је започео у Мостару, а завршио у Новом Саду где је и завршио Техничку школу Јован Вукановић и Факултет техничких наука (2004). Постидипломске студије је завршио на истом факултету (2010) одбраном магистарске тезе Истраживање утицајних параметара на отисак код текстилних материјала. Докторску дисертацију Развој модела праћења процесних параметара штампе текстилних материјала одбранио је (2012) на факултету на ком је завршио претходне нивое студирања. У периоду од 2004 до 2007 године, радио је у штампарији Култура у Бачком Петровцу као технички директор, да би од 2008. године радно ангажовање наставио на Факултету техничких наука где је биран за доцента (2012), ванредног (2017) и редовног професора (2022) на предметима из уже научне области графичко инжењерство и дизајн.

У периоду од 2015. до 2021. године био је члан Савета Факултета техничких наука, а од 2021. године је директор департмана за графичко инжењерство и дизајн. Од 2015. године је члан Савета докторских студија Факултета техничких наука, а уједно је и руководилац докторских студија на студијском програму графичко инжењерство и дизајн. Члан је и факултетског одбора за сарадњу са привредом.

Уредник је у часопису Journal of graphic engineering and design и члан уређивачких одбора часописа Текстилна индустрија и TEMEL International Journal. У часопису Journal of Imaging Science & Technology је био помоћни уредник. Рецензент је у великом броју међународних часописа, од којих су најважнији Textile Research Journal, Coloration Technology, Journal of Industrial Textiles, Nordic Pulp and Paper Research Journal, Fibers and Polymers, Journal of Imaging Science and Technology, Sustainability, Advances in Mechanical Engineering, Applied Sciences, Cellulose, Polymers for Advanced Technologies, Journal of Cosmetic Dermatology, Color Research & Application, Journal of Materials Chemistry C, Buildings.

Био је председник организационог одобра 9. Intenational Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, као и члан организационих одбора овог симпозуијума 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2020 године. Члан је научних одбора конференција Савремени трендови и иновације у текстилној индустрији, Научно стручног скупа са међународним учешћем – Дизајн, Технологија, Менаџмент, 7th International Conference on Manufacturing and Materials Engineering и International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018).

Члан је комисије Х130 – Графичке технологије у Институту за стандардизацију републике Србије, технички експерт је у Акредитационом телу Србије, рецензент је у Националном акредитационом телу, као и у ENIC/NARIC центру. Више пута је био рецензент за потребе Јавне установе - Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, док у Хрватској акредитацијској агенцији има статус експерта.

Објавио је једну монографију, шест уџбеника и три поглавља у књигама, а поред тога је објавио преко 300 радова у часописима и на конференција, при чему је 31 рад објављен у часописима са импакт фактора. Награђен је Повељом Факултета техничких наука за остварене резултате у научноистраживачком раду (2018. године).

Био је ментор на две докторске дисертације, 76 мастер и 183 дипломска рада, а као члан комисије је учествовао у 372 одбране дипломских и мастер радова, као и у 8 одбрана докторских дисертација.

Поред наставе на Факултету техничких наука, од 2012. године је ангажован на Технолошком факултету, Универзитета у Бањој Луци где изводи наставу на студијском програму графичко инжењерство.

Наставу и позивна предавања је држао у Немачкој, Пољској, Литванији, Чешкој, Словачкој, Аустрији, Мађарској, Словенији, Хрватској, Румунији, Босни и Херцеговини, Бугарској и Турској.

Активно учествује у промоцији науке кроз Фестивале науке, Ноћи истраживача, а за почетком пандемије је био покретач и идејни творац серије oсам вебинара GRID future #stay at home, која је заокупила велику пажњу стручне и научне заједнице широм света.

dr Nemanja Kašiković
Predmeti
Kontakt podaci