Predavači

Asistent
dr Rastko Milošević

Rastko Milošević je rođen 1986. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije grafičkog inženjerstva i dizajna (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu), upisuje 2005. godine, a 2010. je odbranino master rad. Za vreme studija uspešno je završio nekoliko stručnih praksi u inostranstvu (FlintGroup, Štutgart, Nemačka; Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Hađ Jai, Tajland).

Radni odnos započinje 2011. godine na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu) kao saradnik u nastavi na predmetu Grafički materijali. U narednim godinama pored pomenutog, na departmanu je angažovan da drži vežbe i iz drugih stručnih predmeta: Tehnike štampe, Štamparske forme, Završna grafička obrada i Digitalna štampa. U zvanje asistenta mastera prelazi 2013. godine. U cilju izrade doktorske teze, za vreme doktorskih studija obavio je više kraćih i dužih studijskih poseta (Ceepus organizacija) različitim univerzitetima i fakultetima u Sloveniji (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerzitet u Ljubljani), Mađarskoj (Obuda University, Budapest), Bugarskoj (University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia) i Češkoj republici (University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology).

Doktorsku disteraciju iz oblasti primene mirisnih mikrokapsula u štampi i karakterizacije oplemenjenih štampanih otisaka pomoću njih, odbranio je 2019. godine, pod mentorstvom prof. dr Nemanje Kašikovića (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu) i prof. dr Raše Urbas (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerzitet u Ljubljani). Od 2019. do danas je u zvanju asistenta sa doktoratom.

Autor je i koautor preko 120 naučnih radova od kojih je 7 sa impakt faktorom. Recenzent je većeg broja naučnih radova za nekoliko naučnih časopisa od međunarodnog i nacionalnog značaja. Član je organizacionog odbora internacionalnog Grid simpozijuma od 2012. godine koji organizuje matični departman i višegodišnji učesnik i predavač na Beogradskom sajmu GRAFIMA.

dr Rastko Milošević
Predmeti
Kontakt podaci