Predmeti

FDM3DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 6+4
Smjer: Modni dizajn

Diplomski rad je stručni rad u kom student obrađuje neku od tema vezanih za oblasti izučavanja na fakultetu, pod nadzorom mentora, i koji na kraju javno brani. Diplomski rad treba da predstavlja sublimaciju praktične primjene znanja i vještina koje je student stekao tokom dotadašnjeg školovanja na diplomskim studijama. Uspješnom izradom diplomskog rada, student pokazuje da je savladao teoretska znanja i praktične vještine relevantne za oblast studija, kao i da je sposoban da ih samostalno primjenjuje u cilju postizanja novih znanja, rješavanja problema i kreiranja novih vrijednosti. U obrani diplomskog rada, uz pomoć raspoloživih pomagala, student mora dokazati sposobnost jasnog i najširem auditoriju prihvatljivog obrazloženja projekta. Proces izrade diplomskog rada je zamišljen tako da studenta osposobi za samostalan rad, kao i za rad u industrijama, laboratorijama i institucijama, i obezbijedi prohodnost na specijalističke i master studije.

Procedura prijave, izrade i odbrane diplomskog rada je strogo formalizovana i podrazumijeva nekoliko koraka koji su detaljno opisani u  Pravilniku.

Angažovani predavači: