Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Igor Lukšić

Igor Lukšić rođen je 14. juna 1976. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici juna 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je oktobra 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ a potom i doktorirao septembra 2005. godine na temu „Tranzicija– proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“.Vanredni je profesor i predavač na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis u Podgorici, na predmetu Ekonomija i razvoj, a u ljetnjim semestrima u period 2004-2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici bio je saradnik na smjeru preduzetništvo. Završio je i više specijalnih kureseva i obuka: Specijalni kurs, Diplomatska akademija Beč, 1999. godine; Visitor programme SAD, Vašington, 15. mart – 1. april 2000. godine, Ljetnja škola ekonomije G17 Beograd, jul 1998. godine, kao i Međunarodni program liderstva koji je organizovalo Ministarstva vanjskih poslova Francuske 2002. godine. Učestvovao je na većem broju konferencija, seminara, naučnih skupova i bio angažovan na projektima nevladinog sektora u ranijem periodu.

U periodu jun 1998. godine - februar 2000. godine radio je kao saradnik na implementaciji programa pomoći Evropske komisije „Obnova“ u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Od februara 2000. godine do januara 2001. godine radio je kao savjetnik za međunarodne odnose u DPS-u. U periodu januar – maj 2001. godine obavljao je poslove sekretara u Ministarstvu inostranih poslova. Šest puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore ( u periodu 2001-2012 godina), dok je od marta 2003. godine do juna 2006. godine bio je poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore.

U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose s javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Srne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta i bio prvi ministar finansija u ponovo nezavisnoj i međunarodno priznatoj Crnoj Gori, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta. U Vladi Crne Gore bio je najmlađi ministar i potpredsjednik Vlade. Trenutno je potpredsjednik Vlade za evropske interacije i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija.

U periodu od decembra 2010. godine do decembra 2012. obavljao je dužnost predsjednika Vlade. Tokom njegovog dvogodišnjeg mandata Crna Gora je otvorila pregovore sa EU ispunjavajući brojne reformske zahtjeve, na samitu NATO članica u Čikagu opipljivo približila članstvu, kao i postala članica Svjetske trgovinske organizacije. Riješena su i brojna identitetska, ekonomska i društvena pitanja. Vlada na čijem je čelu bio riješila je pitanje statusa potomaka dinastije Petrović, ınıcırala donošenje Zakona za objedınjavanje naučnıh potencıjala, postigla dogovor sa političkim partijama po pitanju upotrebe jezika u školama. U oblasti ekonomske politike, sprovedene su brojne mjere na obnavljanju ekonomskog rasta, stabilizaciji javnih finansija, unapređenju poslovnog ambijenta i eliminisanju biznis barijera, strukturnih reformi i dr. Inicirao je donošenje Zakona o stručnom osposobljavanju visokoškolaca kojim je stvoren okvir da svi mladi ljudi po završetku šolovanja nastave dalje osposobljavanje kroz radnu praksu. Zalagao se sa transparentnost Vlade i dijalog sa svim strukturama društva. Inicirao je pokretanje portala E-peticije, a tokom mandata potpisano je više ugovora kojim se uređuje pitanje odnosa države i vjerskih zajednica.

Od 2006. godine do januara 2011. godine bio je guverner u ime Crne Gore u Svjetskoj banci i Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Od februara 2010. do februara 2011. godine bio je predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, i aktuelni potpredsjednik Demokratske partije socijalista.

Objavio je više stručnih radova i knjiga. U jesen 2001. godine (obnovljeno izdanje 2011) objavio je knjigu poezije i proze „Knjiga smijeha“, a u novembru 2011. godine „Knjigu straha".

Tečno govori engleski. Govori francuski, italijanski i njemački jezik.
U braku sa Natašom ima kćerke Dariu i Sofi i sina Alekseja.

Blog na engleskom jeziku:
http://igorluksic.wordpress.com/
http://igorluksic.wordpress.com/%20%20>
Youtube kanal:
http://www.youtube.com/user/IgorLuksicMNE
http://www.youtube.com/user/IgorLuksicMN

I NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Knjige studijskog karaktera izdate u Croj Gori
1. Spontani poredak i tranzicija, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2003. godine ISBN 86-84299-02-7,
2. Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2006. godine, ISBN 86-84299-04-3,
3. U potrazi za ekonomskim slobodama, zajedno sa M Katnićem i V Kavarićem, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2010. godine, ISBN 978-86-84299-13-2
4. Uvodnik, publikacija uvodnika iz Biltena Ministarstva finansija, Igor Lukšić, Milorad Katnić, Institut za strateške studije i prognoze, Podgorica, 2014. godine

Radovi objavljeni u časopisima
1. Igor Lukšić, O individualizmu, obrazovanju i razvoju, Zbornik radova (Anti)liberalizam i demokratija, Institut društvenih nauka, Beograd 2014, str 83-92; ISBN 978-86-7093-152-7
2. Igor Luksic, On Credits and Debt, MONET 35, ISSN 1451-3617 str 51-60
3. Igor Lukšić, O strukturnim reformama u Crnoj Gori, Zbornik radova Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd 2012, str 129-137; ISBN 978-86-7093-140-4
4. Igor Lukšić, O poslovnom ambijentu u EU i na Zapadnom Balkanu, Zbornik radova Balkan i EU, Institut društvenih nauka, Beograd 2011, str. 44-50, ISBN 978-86-7093-137-4
5. Igor Lukšić, On the Business Cycle and the Failure of the Welfare State (Austrian Explanation), Montenegrin Journal of Economics, Vol 6 N12 , str. 43-52, ISSN 1800-5845 Podgorica (2010)
6. Igor Lukšić, Austiran Explanation of Crisis, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue I, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 82-93, ISSN 1451-6659
7. Igor Lukšić, On the Theoretical Implications of the Economic Crisis, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue II, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 36-50, ISSN 1451-6659
8. Igor Lukšić, O teorijskim implikacijama ekonomske krize, Zbornik radova Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd 2010, ISBN 978-86-7093-133-3
9. Igor Lukšić, „Austrijsko“ objašnjenje krize, Zbornik radova Kriza i globalizacija, Institut društvenih nauka, Beograd 2009, ISBN 978-86-7093-129-9
10. Igor Lukšić, O moralu predsmitovske ekonomske misli, Zbornik radova Moral i ekonomija, Institut društvenih nauka, Beograd 2008, ISBN 86-7093-110-9
11. Igor Lukšić, O tolerantnom rastu, Zbornik radova Ekonomija i sociologija, Institut društvenih nauka, Beograd 2007, ISBN 978-86-7093-117-6
12. Igor Lukšić, Milorad Katnić, Penzijske reforme – manje države, više biznisa, Zbornik radova: Biznis i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2006. godina str 209 – 219, ISBN 86-7093-110-9,
13. Igor Lukšić, Država blagostanja – tranziciona iluzija, Zbornik radova: Pojedinac i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005. godina str 153 – 162, ISBN 86-7093-108-0
14. Igor Lukšić, Sloboda u tranzicionim društvima, Zbornik radova: Politika i sloboda, Institut društvenih nauka, Beograd, 2003.godina, str 213 – 220, 86-7093-103-6
15. Igor Lukšić, Tranzicija u Crnoj Gori, kako dalje – uloga države, Preduzetnička ekonomija vol. 1, Podgorica, 2002. godina, str 78 – 86, ISBN 86-80133-33-7,
16. Igor Lukšić, Proces stabilizacije i asocijacije i spontani poredak, Preduzetnička ekonomija vol. 3, Podgorica 2003. godina, str 82 – 89, ISSN 1451-6659,
17. Igor Lukšić, Public-choice pristup tranziciji, Preduzetnička ekonomija vol. 4, 2004. godina, str 121 – 129, ISSN 1451-6659,
18. Igor Lukšić, O porijeklu preduzetničke ekonomije, Preduzetnička ekonomija vol. 7, 2004. godina, str 7 – 14, ISSN 1451-6659,
19. Igor Lukšić, Milorad Katnić, O implikacijama uvođenja eura na fiskalnu politiku u Crnoj Gori, Preduzetnička ekonomija vol. 8, 2005. godina, str 8 – 23, ISSN 1451-6659,

Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima
20. Igor Lukšić, O predsmitovskoj misli i ekonomskim slobodama, Naučni skup CANU, decembar 2007,
21. Igor Lukšić, Integracija zemalja u tranziciji, Miločerski ekonomski forum, 2003. godina, str 386 – 396, ISBN 86-84651-00-6,


II UMJETNIČKA DJELTNOST
Premijerno predstavljanje umjetničkog djela sa objavljenom kritikom
23. Knjiga smijeha, Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 2001. godina, CIP 886.1/.2-1, obnovljeno izdanje Nova Knjiga, Podgorica, 2011 ISBN 978-86-7470-102-7
24. Knjiga straha, Nova knjiga, Podgorica, 2012. Godina ISBN 978-86-7470-132-4

dr Igor Lukšić
Predmeti
Kontakt podaci