Predmeti

FDM1EIR1
Ekonomija i razvoj

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Grafički dizajn

Fond časova: 2P+2V Ideja i cilj predmeta: Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen. Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru! Tri tipa predavanja: • Genetska ekonomija i filozofija ekonomske prakse • Diskusiona predavanja • Laboratorijski i eksperimentalni pristup ekonomiji OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN POLAGANJA ISPITA  Tri kolokvijuma • I kolokvijum: 10 poena • II kolokvijum: 20 poena • III kolokvijum: 30 poena  Eseji (2 stranice): 4 x 5 poena = 20 poena  Seminarski rad (Hrestomatija): 2x10 poena=20 poena  Takmičenje timova: • I mjesto: 10 poena • II mjesto: 9 poena • III mjesto: 8 poena  Neopravdano i nenajavljeno neprisustvo: –3 poena Ocjenjivanje:• 55 – 59 poena – ocjena 6 (E) • 60 – 69 poena – ocjena 7 (D) • 70 – 79 poena – ocjena 8 (C) • 80 – 89 poena – ocjena 9 (B) • 90 i više poena – ocjena 10 (A) Popravni rok • U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo). Literatura: Predavanja i vježbe – Veselin Vukotić; Gwartney, J; Stroup R. »Ekonomija i prosporitet«, IEN, Beograd, 1990; Hrestomatija: Ekonomija i razvoj; Vukotić, V. „Opasne riječi“, CID, Podgorica, 2005 Pravila polaganja ispita: Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila: • Student prilikom polaganja kolokvijuma/ispita u salu ne smije unijeti ništa sem olovke (ne mogu se unijeti tašne, knjige, torbe,...) • Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad; • Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače dolje navedenu kaznu. • Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se: i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje; ii) mobilni telefoni; iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka. Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.

Angažovani predavači: