Predavači

Vanredni profesor
Prof. mr Sanja Jovanović

.Prof. mr Sanja Jovanović, producentkinja. Rođena je 29.11.1980. u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Filološku gimnazjiju. Diplomirala je na Odsjeku za produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju u januaru 2006. SIte godine upisuje magistarske studije na departmanu Masovnih komuikacija pri Univerzitetu Lester u Engleskoj (University of Leicester) koje je uspješno završila 2009. godine u stekla zvanje MA in Mass Communications. Akadamesku karijeru započinje na fakultetu vizuelnih umjenotsti na  Univerziteti Mediteran 2006. godine, gdje do 2012. godine bila anagžovana kao asistent na predmetima OSnove filmske i TV produkcije 1 i 2, Audiovizuelna produkcija 1i 2, Savremena audio vizuelna produkcija 1 i 2, Multimedijalni studio, Medijske industrije i drugim. U zvanje docenta izabrana je 2012, a 20117. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora. Tokom angažmana na Fakultetu vizuelnih umjetnosti bila je mentor za izradu i odbranu velikog broja diplomskih i magistarskih radova, kao član recezentskih komisija za izbor u akademska zvanja.

Jedan je od osnivača Međunarodnog festivala dugomeltražnog dokumentarnog filma UNDERHILLFest, u kojem je od 2010. do 2015. bila direktorica produkcije. OD 2018. zaposlena je u FIlmskom centru Crne Gore, na poziciji menadžera za programske politike i planiranje, gdje je fokusirana na sprovođenje Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018 - 2023. i istraživanja u domenu filmske industrije (bioskopski trendovi, rodna ravnopravnost, gledalačke navike među djecom i mladima). Crnogorska je predstavnica u Evropskoj audiovizuelnoj opservatoriji Savjeta Evrope i EFARN (European Film Agencies Network) na čijoj je redovnoj konferenciji u Pragu, oktobra 2019. godine, predstavila ishode istraživanja "Gender Equality in Montenegrin Film Industry". Zamjenica je nacionalnog predstavnica u evropskom fondu EURIMAGES. Redovni je član Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore. 

NAUČNO - ISTRAŽIVAČKI RAD:

(2020) A small, open and forward - looking film industry in CONTEMPORARY BALKAN CINEMA: Transitional exchanges and Global Circuits, Edinburgh University press, Edinburgh;

(2014) Oreo i omča Leni Rifenštal (sa još tri autora), Admiral Books, Beograd;

(2014) KEMP I/ILI KIČ (sa još dva autora) u zborniku Umjetnost, mediji, komunikacija", Akademija Umjetnosti, Beograd, str. 59-69;

(2014) KEMPOVANJE NA TEORIJI UMJETNOSTI (sa još dva autora) u Camera Lucida, br. 16-17, Podgorica, (www.cameralucida.net);

(2014) A HERO IN AN IDENTITY CRISIS u Camera Lucida, br. 14-15, Podgorica,  (www.cameralucida.net).

 

 

mr Sanja Jovanović
Učešće na konferencijama
  • Next Steps in Film Education
  • 26. januar 2021. / Slovenia
  • Towards a Sustainable Film Education Strategy
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Film Industry, Film Education, Strategy
  • EFARN
  • 10. oktobar 2019. / Češka
  • Gender Equality in Montenegrin Film Industry
  • Kategorija | K6
  • Ključne riječi | Film Industry, Gender, Equality