Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Sandra Dedijer

BIOGRAFIJA // DEDIJER SANDRA

 

Sandra Dedijer je angažovana kao vanredni profesor na matičnom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu). Doktorirala je 2012. godine na temu „Razvoj modela procesne analize parametara izrade flekso štamparske forme“. Objavila je preko 100 naučno-stručnih radova, od toga 15 u časopisima sa impakt faktorom, koautor je 2 udžbenika, četiri pomoćna udžbenika i poglavlja u knjizi renomiranog međunarodnog izdavača. Mentor je više diplomskih i master radova. Recezent je u nekoliko časopisa sa impakt faktorom, kao i u međunarodnim časopisima koji nemaju impakt faktor. Trenutno učestvuje u realizaciji jednog nacionalnog projekata koji je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije i dva evropska CEEPUS projekta. Rukovodilac je jednog CEEPUS projekta Multidisciplinary Approach to Education and Research in the Field of Digital Media Production. Rukovodilac je Osnovnih akaemskih studija na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn i šef katedere za Grafičko inženjerstvo i dizajn. U okviru akademske karijere izvodila je nastavu na predmetima Uvod u grafičke tehnologije, Multimediji, Grafički procesi, Štamparske forme, Reprodukciona tehnika, Nauka o boji, Grafička ambalaža. Trenutno, na matičnom fakultetu je predmetni profesor na predmetima Nauka o boji, Reprodukciona tehnika, Uvod u grafičke tehnologije i Grafički procesi, kao i na većem broju predmeta na doktorskim studijama. Pored nastave na Fakultetu tehničkih nauka, izvodi nastavu i na Univerzitetu Donja Gorica, na Fakultetu za Dizajn i Multimediju (Teorije i osnove grafičkog dizajna) kao i na Univerzitetu u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Grafičko inženjerstvo (Grafički dizajn i Vizuelne komunikacije) na kome je u periodu od 2013. do 2016. godine izvodila i nastavu na predmetima Grafički procesi i Grafički standardi. U okviru Erasmus i Ceepus projekata nastavu je izvodila na većem broju evropskih univerziteta. Aktivno učestvuje u promociji nauke (učešća na Noći Istraživača i Festivalu Nauke) kao i fakulteta kroz mnogobrojne promotivne aktivnosti. Učestvovala je u kreiranju vizuelnog identiteta GRID simpozijuma, organizaciji izložbe Diploma Pro - međunarodna izložba izabranih diplomskih, master i doktorskih radova iz oblasti dizajna, u organizaciji izložbe 100 godina rumunskog dizajna, bila je izlagač i predavač na sajmu GRAFIMA u Beogradu, realizovala više privatnih projekata i poslova u oblasti grafičkog dizajna: projekti tehničkog opremanja knjiga, razvoj vizuelnog identiteta kompanija, projektovanje i dizajn ambalažnih proizvoda. Odlikuju je dobre komunikacione vještine stečene tokom višedecenijskog rada u nastavnom procesu i prenošenju znanja i vještina. Od digitalnih vještina može izdvojiti kompetentan nivo poznavanja aplikacija za rastersku i vektorsku grafiku (Adobe CC paket: PhotoShop, Illustrator, InDesign), projektovanje i dizajn ambalaže (EngView Package Designer), profesionalnu montažu tabaka (Preps), poznavanje tehnoloških procesa štampe na konvencionalnim podlogama, završne grafičke obrade, projektovanja i dizajna ambalaže i napredan nivo poznavanja Microsoft Office paketa. Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku a ocjenjuje da joj je poznavanje pisanja, govora i razumijevanja njemačkog jezika srednjeg nivoa. Član je Organizacionog odbora The International Symposium of Graphic Engineering and Design GRID (Serbia) čiji je bila i predsjednik 2020 godine.

 

BIBLIOGRAFIJA (odabrani radovi - kompletan karton se može pogledati na: http://knr.uns.ac.rs/knrPublic.xhtml ).

 

Radovi u časopisima sa SCI liste:

 

Tomić I., Dedijer S., Novaković D., Jurič I.: Artificial neural networks for optimising camerabased colour measurements of prints enhanced with pearlescent pigments, Coloration Technology, 2018, Vol. 134, No. 5, pp. 364-372, ISSN 1472-3581

 

 

Milić N., Đurđević S., Novaković D., Zarić M., Kašiković N., Dedijer S., Vladić G.: Customized daltonization: adaptation of different image types for observers with different severities of color vision deficiencies, Universal Access in the Information Society, 2021, ISSN 1615-5289

 

Dedijer S., Tomić I., Spiridonov I., Boeva R., Jurič I., Milić N., Đurđević S.: Ink - jet imprints in just noticeable color difference evaluation, Bulgarian Chemical Communications, 2017, Vol. 49, No. L, pp. 140- 147, ISSN 0324-1130

 

Tomić I., Dedijer S., Martínez-Canada P., Novaković D., Hladnik A.: Camera Characterization for Colorimetric Assessment of Goniochromatic Prints, Journal of Imaging Science and Technology, 2017, Vol. 61, No. 2, pp. 1-15, ISSN 1062-3701

 

Radovi u međunarodnim časopisima:

 

Tomić I., Pinćjer I., Dedijer S., Adamović S.: Online learning during COVID-19 pandemic as perceived by the students of Graphic engineering and design, Journal of Graphic Engineering and Design, 2022, Vol. 13, No. 2, pp. 15-20, ISSN 2217-379X

 

Radovi na međunarodnim konferencijama:

 

Vladić G., Kašiković N., Dedijer S., Stančić M., Đurđević S.: Influence of Packaging Shape on a Price Presumption, 5. International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Budimpešta: Obuda University, 19-20 November, 2015, pp. 11-18, ISBN 978-615-5460-60-9

 

Vladić G., Novaković D., Kašiković N., Milić N., Dedijer S.: The use of modern information technologies in the educational process of graphic engineers and designers, 8. International Scientific Conference Research and development of mechanical elements and systems - IRMES, Trebinje: University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering, 7-9 September, 2017, pp. 297-300, ISBN 978-9940-527-53-2

 

Bošnjaković G., Vladić G., Dedijer S., Petrović S., Milošević R.: The influence of colour on shape recognition, 7. IJCELIT 2019 - International Joint Conference on Enviromental and Light Industry Technologies, Budimpešta: Óbuda University - Sándor Rejtő Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, 21-22 November, 2019, pp. 192-201, ISBN 978-963-449-64-4

 

Golubović G., Dedijer S., Juretić I., Đurđević S.: Comparative analysis of the influence of colour on customers’ trust towards websites in the fields of online banking and cryptocurrency trading, 11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, 3-5 November, 2022, pp. 263-274, ISBN 978-86-6022-533-9

 

Kerac J., Milić N., Dedijer S.: An overview of the user experience in online video game players with colour vision deficiency, 11. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Scviences, Department of Graphic Engineering and Design, 3-5 November, 2022, pp. 281-291, ISBN 987-86-6022-533-9

dr Sandra Dedijer